2.10 Övriga anmärkningsvärda händelser 2020-06-02

När Logen bildades år 1921, beslutades att mötesdagarna skulle vara första och tredje helgfria torsdagen i månaden under perioden september till maj och första helgfria torsdagen under perioden juni till augusti.

När Logen bildades 1921 var man 44 medlemmar. På 5-årsdagen hade medlemsantalet stigit till 92, d.v.s. mera än en fördubbling!

Logens ekonomiska ställning förbättrades snabbt då Logemedelemmarna som hade koppling till ägarna till CJ Lundbergs Läderfabrik var mycket generösa och subventionerade allt. Ingen hyra eller el eller värme behövde betalas.

2027-03-27 bildades understödsföreningarna Brödrahjälpen No:1 och 2. Ändamålet med de föreningarna är att vid medlems bortgång lämna ett ekonomiskt stöd till de närmast anhöriga. Beloppet var inledningsvis 500:-

1933-01-27 besöktes logen av Storsiren B J:son Bergqvist

1934-02-15 föreslog ExÖM Karl Lundberg att logen skulle betala en ”särskild hyra för Logelokalen” och att denna hyresersättning skulle insättas på en byggnadsfond och ville ha förslag från bröderna. Byggnadsfonden bildades 1934-06-07 och förvaltas av
en förtroendenämnd

1939 hade det visats sig nödvändigt för logen att skaffa en ny lokal och det planerades att bygga en egen fastighet. Då förhållandena var osäkra i samband med krigsutbrottet ansågs det inte lämpligt med nybyggnad av en egen fastighet. Som en lösning på ett svårt problem, kom ett erbjudande från AB S.P. Forsberg att få hyra lokaler i den nyuppförda fastigheten ”Guldnyckeln” Storgatan 1, Valdemarsvik. Inredningsritningar och ritningar till graddekorationer utfördes av arkitekt Lars Kolmodin, Lund, resultatet blev mycket lyckat.

Trots de förhållande som rådde ute i världen kunde invigningen ske lördagen den 13 april 1940, med drygt hundra närvarande, av Storsiren Ernst Börges.

Meningen var att lokalen skulle förses med en ny orgel, men det skulle få anstå till efter kriget. Den befintliga orgeln, som skänkts av Br Gustaf Karlsson när logen grundades 1921, renoverades. Det ansågs att orgeln skulle tjäna logen i många år framöver.

1941 beslutades ändå att inköpa en ny orgel. Orgeln skulle vara en piporgel på fem stämmor fördelade på två manualer. Orgeln tillverkades och byggdes in på plats av
B Hammarberg, Göteborg. Orgeln invigdes den 18 september. Gamla orgeln såldes till Kommunens Mellanskola.

1943 installerades telefon drogs in i Logelokalen.

1945 beslutade Storlogen om ett nytt utskott, Ritualutskottet. Utskottet skulle bestå av minst två ledamöter, nämligen Övermästaren och Ceremonimästaren, men logerna hade rätt att bestämma ytterligare ledamöter. Vår Loge beslutade ett utskott som endast de två obligatoriska skulle ingå.

Den 29 maj 1946 firade logen sitt 25-årsjubileum. Vid jubileumshögtiden i Logesalen deltog 80 Bröder med representanter från storlogen, Läger och inbjudna gäster. Det delades även ut veterantecken till 13 Bröder. I samband med jubileet skänktes 5 000:- kronor till Valdemarsviks köping fullmäktige, varav  3 000:- kronor utgöra en fond vid Samrealskolan och 2 000:- kronor till grundande av en skollovskoloni.

Under år 1946 beslutades att Brödramåltiderna skulle intas klubblokalen och därmed inköptes erforderligt antal bord.

Under 1948 beslutade Logen att högtidsdräkt inte måste bäras vid gradgivning i
I:a och II:a graden. Det går bra även med mörk kostym som rekommenderades.

Under 1949 beslutades att Logen efter varje arbetsloge, samt de torsdagar Logen inte har reception, anordna klubbaftnar i Logens sällskapsrum.

Under våren 1950 iordningställdes ett kök i intilliggande vind. Köket möjliggör servering i egna klubblokalen då tillslutningen inte är all för stor, som fallet i regel är då I och II graderna ges. C J Lundbergs Läderfabrik hade skänkt diskbänk, kokhäll med två plattor och diverse rör. Ekonomiutskottet hade tillstyrkt övriga kostnader i form av material och arbete.

Under 1951 började Logen med föredrag mm i klubbrummet. Det första föredraget hölls av Broder Sven Yngwe, som kåserade om sina resor i Tyskland.

I april 1951 hade logen ordnat en musiksoaré i logelokalen, till vilken en stor skara bröder med damer hade infunnit sig. Medverkande var fröken Gunilla Malmberg sång, Broder Lennart Runefors musik, sam Bröderna Erik Grandin, Erik Olsson och Elias Derwinger uppläsning. Efter högtidligheten i logelokalen samlades man till en supé med dans på Stora Hotellet och aftonen förflöt under synnerligen gemytlig stämning.

1956 inköptes ett piano och en tavla av Martin Stenman.

1959 genomfördes en reparation av stjärnhimmeln och målning av förrum. Arbetet utfördes av Logemedlemmarna. Reparation av lokaler som inte Logen åtagit sig att underhålla utföres av hyresvärden.

Under 1963 föreslogs för första gången att medlemsmatrikeln skulle nytryckas varje år. Beslutet blev så småningom att matrikeln nytrycks vartannat år efter Ämbetsmannainstalleringen.

1963-02-20. Genomfördes för första gången ett gemensamt Logemöte med den relativt nyinstituerade Logen 139 Ramunderhäll från Söderköping.

1968-03-07. Logen har låtit tillverka ett sigill som skänktes till Lägret nr 15 Stegeborg. Sigillet är tillverkat av en bildhuggare i Norrköping.

1971-03-19. Brr Erik Olsson och Gösta Sahlin blivit inbjudna att tilldelas 4 grader i Rebeckalogen nr 7 i Norrköping!!

1976-09-23 En anonym givare hade skänk Logen en ny Odd Fellow-flagga.

1987-12-09. På grund av ett mindre brandtillbud i anslutning till ombyggnaden av fastigheten måste Logesammanträdet hållas på restaurang Gyllene Nyckeln.

Dåligt med händelser under 1980-talet. Finns det mera?? Torvald??

1991-12-20 Logens nytillverkade ÖM-kedja överlämnades av Broder Lars-Åke Carlsson. Kedjan har finansierats med pengar från klubbkassan.

1993-11-16- -18. Broder Anders Anderssons ordnade en båtresa med Estonia, Stockholm – Tallin t.o.r. för logens Bröder och anhöriga.

1996-12-13 Genomfördes en Julloge med deltagande av operasångare Per Waldheim från logen 106 Tre Kronor som berikade Jullogen med sin sång. 67 bröder närvarande. Broder Billy Stråhlin framförde Tomten av Viktor Rydberg.

1998-04-18 beslutades att alla logens 80-åringar skall uppvaktas.

1998-04-18 beslutades att göra om Övermästarkedjan genom att sätta namnskyltarna på ÖM på en platta.

1998-09-10 Besökte Storsiren Arne Beckman vår loge och informerade om Vision 2004.

2000-06-08 Odd Fellow-kören/Lenas Drängar hade deltagit i ett sångarläger vid Bäckaskogs Slott i Kristianstad

2001-03-08 Beslutades att anskaffa 25 st. standarer, av den bättre kvalitén, att använda som gåva vid besök i andra Loger.

2001-04-26 BB Lars Fogelqvist föreslår att byggandet av scenerna inför de olika graderna dokumenteras genom fotografering för att det ska vara lättare för Bröderna i Ceremoniutskottet att utföra byggandet.

2003-04-24 beslutades om att fortsättningsvis bjuda våra Jubelveteraner på mat och dryck de gånger de deltar i Brödramåltiderna.

2004-01-08 beslutades att inköpa en ny Ordensflagga.

2005-03-10 beslutades att uppvakta Rebeckaföreningen som skall bildas i Valdemarsvik med 500 kr att användas för anskaffning av regalier. Beslutades även att föreningen hyresfritt får disponera 84 Österskärs lokaler intill dess att Loge bildats.

2005-09-22 ÖM Kurt Ståhl överlämnade den budkavle från Logen 127 Kvarnbyn, vi innehaft under en tid, till Logen 139 Ramundershälls ÖM Lennart Frisk.