2.9 2000-talet, 90-årsjubileum a

Veteraner som erhöll veterantecken

2000 Nils Eklund, Harald Lindell, Arne Andersson

2001 Lennart Ferm, Jahn Johansson, Bernt Fröjd

2002 Sigvard Nilsson, Alf Öhrman

2003 Sven-Olof Paulsson, Börje Ohlsson,

2004 Sven-Erik Jonsson, Arne Jonsson, Lars Ekblad, Göran Kvist. Olav Halvorsen

2005 Hans A Andersson, Christer Malmberg, Peter Stillnert

2006 Bertil Andersson

2007 Lars Robertsson, Rolf Nilsson, Kurt Ståhl

2008 Roland Adolfsson, Jan Spens, Peter Åkesson, Ulf Åkesson,

2009 Jan-Erik Andersson, Torvald Karlsson, Per Gunnarsson

2010 Bengt-O Ringström, Jan Nilsson, Sigfrid Ählman

2011 Björn Sundquist, Tord Andersson, Nils Lindstrand, Bengt Nilsson, Michael Berglund, Sten Bäck

2012 Jan-Erik Carlsson, Christer Tingvall, Göran Trysberg, Samuel Samelius, Bo Wache

2013 Hans Engström, Billy Stråhlin, Bengt Wahlman, Karl-Henric Emanuelsson

2014 Karl-Erik Edström, Rolf Jonsson,

2015 Christer Jonsson, Bertil Eklund

2016 Ola Svensson

2017 Paul Johansson, Hans Hansson, Kjell Tingvall

2018 Jörgen Nilsson

2019 Petri Eskilsson, Jan-Åke Johansson, Gunnar Jonsson, Sven Larsson, Lars-Olof Swartz

Jubelveteraner som erhöll jubelveterantecken 2000 Sven-Olov Amundsson

2002 John Eklund

2007 Börje Delborn

2015 Torsten Trysberg

2017 Hans Rämsberg

2018 Lars Sahlin

2019 Jerry Eriksson

Antal medlemmar under perioden

2000200120022003200420052006200720082009
153149146151147
2010201120122013201420152016201720182019
148144136135131129

Åldersutveckling av medlemmar. Äldsta & yngsta?

2000–2008 John Eklund 1917/Krister Eriksson 1967, 2009–2012 John Eklund 1917/Fredrik Lefvert 1987,

2013–xxxx Sven-Olov Amundson 1921/Fredrik Lefvert 1987

Ekonomi

• Avgifter, utveckling kostnader och intäkter o Årsavgift

2000 650/385 kr, 2002 670/420 kr, 2003 675/425 kr, 2004 685/430 kr, 2006 875/520 kr, 2007 895/540 kr, 2008 950/567 kr, 2010 950/567 kr, 2012-xxxx 1000/650 kr

o Gradavgift

2000 200 kr, 2004- 300 kr

• Särskilda välgörenhetsinsatser

Klubbens verksamhet i stort

• Hur fixades maten och drycken

Maten levererades av Sigmarie Birgersson 20??—2015 från 2016 av Pia ???

Drycken införskaffades och serverades av Klubbutskottet. Från 2016 inom ramen för gällande serveringstillstånd.

• Var samlades man före möte

• Var intog man måltiden

• Ambition måltiden

Musiken i ritualerna

• Hur framfördes den

Med stöd av CD-spelare på läktaren fram till installering av ljudanläggning 2014. Från 2014 med stöd av dator vid pulpet för CM tekn medhjälpare ljud

• Av vem

Under en period av Broder Per Schröder. Syster Lena Stenhammar understödjer vid högtidsloger och julloge.

• Teknik

I samband med installering av ljudanläggning inköptes en dator laptop/surfplatta.

I denna lades all musik in på denna och kopplades till de olika ritualerna, varför ingen CD-spelare behövde användas

Lokalernas utveckling

Övriga anmärkningsvärda händelser under perioden

Två bröder avled under sin tjänstgöringsperiod K Folke Jacobsson 2009, FS Jan-Inge Fyhrman 2012

Från protokoll

2000-01-27 Dispens för tilldelning av veterantecken till Harald Lindell.

2000-02-24 Förslag om nyordning vid logemötena, ValÄM samlas i ordenssalen före mötet för genomgång inför kvällens möte och att CM hämtar övriga bröder för samlat intåg strax innan mötets öppnande.

2000-03-09 Beslut att fortsättningsvis göra enligt förslag från föregående möte.

2000-06-08 Odd Fellow-kören hade deltagit i ett sångarläger vid Bäckaskogs Slott.

Framtida medverkan vid TV-inspelning med Kjrll Lönnå kan bli aktuellt.

2000-09-14 Claes-Allan Birgersson framför en hälsning från Odd Fellow-kören som tänker överlämna det konstverk man erhöllvid sångarläger vid Bäckaskogs Slott. Beslut om att fira 80-årsjubileum 5 maj 2001 och inbjuda Storsiren.

2001-01-25 Meddelades att Ekonomiutskottet skall undersöka kostnaden att reparera stjärnhimlen.

2001-03-08 Beslutades att anskaffa 25 st. standar av den bättre kvalitén att använda som gåva vid besök i andra loger.

2001-04-26 BB Lars Fogelqvist föreslår att byggandet av scenerna inför de olika graderna dokumenteras genom fotografering för att det ska vara lättare för Brr i ceremoniutskottet att utföra byggandet. Idag är det bara ett fåtal som vet hur det skall gå till.

Br Eric Andersson vill att samtliga Brr ingående i ceremoniutskottet kommer till byggandet och träningen den 8 maj. Br Eric hoppas det är sista gången han bygger inför en gradgivning i 1:a graden.

2001-07-05 Br Eric Andersson rapportera att han lämnat scendraperierna till en sömmerska för tillverkning av nya eftersom de gamla är utslitna och inte går att laga.

2001-09-13 Före mötet hölls en tyst minut över offren för terroristattacken i USA. Logen beslutar att klubbkommittén får disponera 7 000 kr för tvätt av mattor och inköp av gångmattor.

2001-12-06 Beslut att inköpa regalieskåp till en kostnad av 2 000 kr

2002-10-10 Br ÖM Jan Tellbo fastslår att valämbetsmännen träffas kl. 18.30 tisdagar samma vecka som logesammanträdet äger rum.

Br ÖM rapporterade från det genomförda administrativa och ekonomiska seminariet som genomförts i Linköping. Storlogen informerade om den omfattande datorisering som pågår både inom administrativa och ekonomiska delen. Detta kommer att ställa krav på att logerna har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Beslut om att publicera en hemsida för Logen på Storlogens webb-plats till en kostnad av 300 kr.

2003-01-23 Beslut om att tillsätta ett arbetsutskott bestående av ÖM, Jan Tellbo, Lars Sahlin, Björn Sundqvist och Sigvard Nilsson med uppgift att utreda ev. renovering av lokalerna.

2003-03-13 Beslut om att tillsätta en referensgrupp för förhandling med hyresvärden om hyreskontraktet samt jobba med tänkbara alternativ till nuvarande lokaler.

2003-04-24 Beslut om att fortsättningsvis bjuda våra Jubelveteraner på mat och dryck de gånger de deltar i brödramåltiderna.

2003-09-11 Beslut att Brr Nils Lindstrand och Paul Johansson disponerar upp till 5 000 kr för renovering av elen i lokalerna.

2003-11-12 Br Paul Johansson rapporterade vilka åtgärder som behöver vidtas avseende elen i lokalerna. Absolut nödvändiga är nya spotlights, nya kablar och ny matning från elcentralen under trappan till CMtm:s pulpet på läktaren. Beslutades att Br Paul ska begära in kostnadsförslag. Som underlag för beslut om åtgärder.

2004-01-08 Beslutades upplåta logens klubblokal till systrar ur Logen 65 Benedicta för beredning av etablering av en Rebeckaförening i Valdemarsvik. Beslutades att inköpa en ny Ordensflagga.

2004-02-26 ExÖM Jan Tellbo rapporterade om lokalfrågan. Beslutades att förbättringar på ljus och värme får kosta max 25 000 kr. vidare diskuterades lokalfrågan i ett längre perspektiv. Eftersom en lokal i Funkishuset är ett intressant alternativ erbjöds brr att på plats inspektera lokalen söndagen den 29/2 2004 kl. 16.00. Flera röster höjdes för att noggranna ekonomiska kalkyler bör göras med sikte på framtiden i lokalfrågan.

2004-03-25 Br UM Rolf Jonsson rapporterar att den 9 april 2005 bildas en Rebeckaförening i Valdemarsvik. Beslutades att Rebeckorna tar hand om lotterierna vid vårfesten och att behållningen till faller Rebeckaföreningen.

2004-07-01 Br ÖM informerade om att det ev. finns en lämplig lokal i Sparbankshuset.

2004-09-09 Beslut om inköp av Porträtt på Lars Fryklund, Nya Gradritualer. Ny regalie till StRepr

Br StRepr Lennart Ferm och EXÖM Jan Tellbo redogjorde för hyresförhandlingar de för med Fogelvik Estate. Resultatet blev ett 5-årigt kontrakt och en hyra på 300 kr/kvm. Detta betyder att medlemsavgiften måste höjas. DN utreder frågan. Logen beslutade att byggnadskommittén arbetar vidare för att ha en framförhållning när kontraktet går ut 2010.

2004-10-14 Genomför utredning av vad en K-märkning av lokalerna skulle innebära visade att inga fördelar skulle föreligga. Logen beslutade avsluta ärendet.

2004-11-25 Beslutades att årsavgiften höjs till 875 kr m.a.a. hyreshöjningen avseende lokalen.

2005-03-10 Beslutades att uppvakta Rebeckaföreningen som skall bildas i Valdemarsvik med 500 kr att användas för anskaffning av regalier samt föreningen hyresfritt skall få disponera 84 Österskärs lokaler intill dess att loge bildas.

2005-05-12 Br ÖM Kurt Ståhl förevisade den budkavle som Logen 25 Orion överlämnade vid Högtidslogen.

2005-07-07 Lokalfrågan i framtiden togs upp. Bertil Andersson meddelade att Axgården är till salu och att där finns möjligheter att iordningsställa lokaler. Br Lars Fogelqvist försöker få fram ritningar till nästa sammanträde.

2005-09-22 Br ÖM Kurt Ståhl överlämnade den budkavle från Logen 127 Kvarnbyn vi innehaft till Logen 139 Ramundershälls ÖM Lennart Frisk.

2005-10-13 Övergångscertifikat för Br Peter Stillnert utfärdat av Logen 28 S:t Klemens har inkommit. Övergången är därmed klar.

Iréne Birgersson har i brev bekräftat vår bortgångne broder Claes-Allan Birgerssons minnesfond på 50 000 kr som öronmärkts till en ny logelokal.

2005-11-24 Br FS Hans Jansson yrkar på att logen skall öppna ett bankgirokonto för överföring av medel. Även att inbetalning av medlemsavgifter skall kunna ske via bankgiro.

Fortsättning följer